VEDTÆGTER

For

SANGKORET

FIONIA

ODENSE

STIFTET 25. august 1997

 

 

 

 

 

§ 1

Sangkoret Fionia er et blandet kor, som udøver flerstemmig korsang med henblik på koncertoptræden samt fremme af sangglæde og fællesskab.

Koret har hjemsted i Odense og er stiftet i Odense i 1997.

§ 2

Nye medlemmer optages løbende i koret. I forbindelse med optagelsen kan dirigenten kræve en stemmeprøve. Koret optager ikke medlemmer under 18 år.

Dirigenten kan til enhver tid tage et medlems sanglige kvalifikationer op til vurdering, herunder kræve aflæggelse af stemmeprøve.

Ved optagelse af nye medlemmer, er der en gensidig prøvetid på op til et halvt år, eller frem til en kontingentbetaling. Nye medlemmer har først stemmeret til generalforsamling efter prøvetidens udløb.

§ 3

Medlemmer der ved gentagne forsømmelser viser manglende interesse for korets arbejde, kan efter advarsel fra bestyrelsen, slettes som medlemmer.

§4

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales halvårlig forud.

Nye medlemmer betaler ikke kontingent i prøveperioden

§ 5

Koret afholder en ugentlig øveaften efter bestyrelsens anvisning. Bestyrelsen er, i samråd med dirigenten, ansvarlig for øveaftenens forløb og arrangementer i øvrigt.

I tilfælde af aflysning, skal bestyrelsen sørge for at underrette medlemmerne.
Afbud til koncerter og generalprøver gives til dirigenten eller formanden.

§ 6

Bestyrelsen er ansvarlig for korets ejendele.

Bestyrelsen ansætter dirigenten.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder: Dirigenten deltager med stemmeret i bestyrelsesmøderne, når det er relevant for korets arbejde.

                                                           § 7
Koret afholder generalforsamling en gang årligt, mellem d. 15. august og 15, september, med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Korlederens punkt
5. Årsregnskab v/kassereren
6. Budget og herunder fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse
9. Valg af suppleant
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, når den er indvarslet 10 dage forud, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, 1 suppleant og 2 revisorer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen vælger 1 suppleant 2 revisorer for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen kan i årets løb nedsætte ad-hoc udvalg med specifikke opgaver, f.eks. en festkomite, nodearkivar eller andet.

§ 8

Dirigenten står for den musikalske ledelse af koret. Korets repertoire tilrettelægges af dirigenten, der har den kunstneriske ledelse.

Det enkelte medlem kan komme med forslag til repertoiret.

§ 9

Kassereren har ansvaret for korets kassebeholdning, som hovedsagelig skal på en bankkonto.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på den årlige generalforsamling. Korets regnskabsår er fra 1. august til 31. juli.

Endvidere skal kassereren på  generalforsamlingen, fremlægge budget for det kommende regnskabsår.

§ 10

Ændringer af lovene kan kun ske på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til  formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne indgiver skriftlig begæring derom til formanden og generalforsamlingen er da beslutningsdygtig, når den er indvarslet 10 dage forud.

§ 12

Koret kan opløses, hvis det vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med almindelig indvarsling og med mindst 2 måneder imellem.

På den første generalforsamling skal mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemme herfor, og mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede.

På den anden generalforsamling kan det vedtages med almindeligt stemmeflertal, blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 13

I tilfælde af korets opløsning, skal korets ejendele bortgives til andre koraktiviteter under hensyntagen til særlige bevaringsværdige effekter. Den sidst siddende bestyrelse tager beslutning herom.

Således vedtaget på generalforsamling d. 31. august 2021

 

 

 

 

 

Overskrift

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

Del siden